Контакт

Влада на Република Македонија
Булевар „Илинден“ бр. 2
1000, Скопје Република Македонија

e-mail: z.apostolska@gs.gov.mk

e-mail: Adnan.Kjahil@gs.gov.mk

тел: +389 2 3118 022

ПОСТАВЕТЕ ПРАШАЊЕ ИЛИ ПРЕДЛОГ