Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер

Генерален секретаријат

Симона Крунтовска Simona.Kruntovska@gs.gov.mk 078/890-737   

 

Бул. „Илинден“ бр. 2
1000, Скопје,
Република Македонија