Стратешки план 2018 - 2020

Стратешкиот план за работа за периодот 2018 - 2020 година ќе биде донесен во првата половина на Јануари 2018 година. 

Во прилог можете да прочитате повеќе, како и да ги преземете насоките за стратешко планирање за министерствата и другите управни органи.