Џелил Ахмед – посебен советник

Плата :  36.885,00

Работни обврски : 
- Ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи, да дава совети, насоки или да помага при раководењето со институцијата или организационите единици во рамките на институцијата. 
- Стручно оперативна поддршка на министерот без ресор задолжен за странски инвестиции.
 - Организира и координира подготвување на материјали и документи за потребите на министерот без ресор задолжен за странски инвеститори 
- Подготвува извештаи од официјални средби и настани на министерот без ресор задолжен за странски инвеститори. 
- Соработува со други државни службеници и помага во остварувањето на останатите надлежности во делокругот на работата 
- Врши анализа на однапред селектирани индустрии и идентификација на потенцијални компании за посета и нивно контактирање со цел презентација на Р.С.Македонија
 - Изработка на агенди за тековни посети на странски компании во Р.С.Македонија и организирање на посети во македонски компании.
 - По овластување од министерот без ресор задолжен за странски инвестиции ги следи и обавува работите потребни за успешно работење на кабинетот.