Стојанче Манев – Посебен советник за странски инвестиции

Стојанче Манев – Посебен советник за странски инвестиции

 

Краток опис на работни задачи:

 

Развивање на стратегија за пристап во привлекувањето на странски директни инвестиции(СДИ).

Таргетирање на странски компании- потенцијални инвеститори.

Промовирање на условите за инвестирање во Републиак Северна Македонија пред странски компании.

Редовна комуникација со странски компании кои работат во земјава.

Редовна комуникација со официјални институтции кои се засегнати со процесот на привлекување на странски инвестиции.

Следење на глобални статистички и економетриски истражувања за движењето и структурата на СДИ во светот.

Компаративно следење и анализа на поволностите кои се нудат во регионот и светот за привлекување на нови СДИ.

Односи со јавност и комуникациски активности поврзани со работата на Кабинетот.

 

ОСНОВНА НЕТО ПЛАТА: 36.885 денари