Бардул Даути - министер без ресор задолжен за привлекување на странски инвестиции

 

Бардул Даути е министер без ресор ангажиран за привлекување на странски инвестиции во Владата на Република Северна Македонија. Во 2005 година дипломирал на Економскиот факултет и бизнис, на Универзитетот на Југоисточна Европа-Тетово, отсек финансии.

Во 2007 година дипломирал на Економскиот факултет на Универзитетот Стафордшир, Обединетото Кралство, а докторирал во 2015 година на Економскиот факултет на Универзитетот во Љубљана, Словенија, со тема: "Одредувачи и трговски ефекти на Странските директни инвестиции во земјите на Југоисточна Европа, со посебен фокус на Македонија".

Тој е Асистент Професор (доцент) на  Економскиот факултет при Тетовскиот Универзитет, за предавања по предметите Економија: Макроекономија и современи економски системи. Автор е на неколку научни трудови од областа на странски инвестиции, трговија, меѓународна економија и макроекономија во престижни списанија индексирани во SCOPUS, Web of Science или Thomson Reuters.

Тој е исто така автор на универзитетски учебници, овластени статии од областа на економијата за потребите на студентите и автор на универзитетскиот учебник: "Микроекономија со пресметка" објавен во 2008 година и повторно објавен во 2018 година во второто издание.

Министерот Бардил Даути, исто така, е визитинг професор на Економскиот Факултет при Универзитетот во Љубљана, за предметите за меѓународна економија и евалуација на научни трудови во неколку познати списанија на универзитетите во регионот.

Во досегашната кариерата служеше во неколку јавни ангажмани како советник во општина Тетово (2012-2016), пратеник во Собранието на Република Северна Македонија (2016-2017) и моментално како министер во Владата на Република Северна Македонија

 

_____________________________________________________________________

 

Bardhyl Dauti, Ph.D. – is a minister without portfolio in the Government of the Republic of North Macedonia, in charge of attracting foreign investments. Bardhyl Dauti graduated from the Faculty of Economics and Business, at the South East European University-Tetovo (Republic of North Macedonia), branch of Finance, in the year of 2005. His master degree, Mr Dauti obtained from the Staffordshire University (Stoke on Trent, United Kingdom), at the Faculty of Economics and Business, Economics branch, in the year of 2007, whereas the PhD studies, he completed at the University of Ljubljana – (Republic of Slovenia), under the doctoral program of Economics, in the year of 2015, with a successful defense of the PhD thesis: Determinants and Trade Effects of Foreign Direct Investments in South East European Countries, with a special focus to Macedonia.

Bardhyl Dauti holds the academic title of Assistant Professor from the University of Tetovo, covering mainly Economics related subjects, more specifically: Macroeconomics and Modern Economic Systems. Dauti is an author of several research articles, published on different prestigious indexed journals, in SCOPUS, Web of Science or Thomson Reuters, covering mainly topics related to Foreign Investments (determinants, effects and impacts), International Trade, International Economics and Macroeconomics. He is also an author of university textbooks, authorized lectures from the field of economics for student needs and author of the university textbook: "Microeconomics with calculus. Intermediate level, published in 2008 and republished in 2018 on the second edition.

Minister Bardhyl Dauti also serves as a visiting professor at the Faculty of Economics, at the University of Ljubljana, in Ljubljana – Republic of Slovenia, covering mainly economics related subjects of Macroeconomics and International Economics. Mr Dauti serves also as an external reviewer on several regional University journals. In his political career he has served in several public engagements as an advisor at the municipality of Tetovo (2012-2016), deputy member in the Assembly of the Republic of North Macedonia (2016-2017) and currently as a minister in the Government of the Republic of North Macedonia.