Информации од јавен карактер

Информации од јавен карактер

На 34-тата седница на Владата на РМ, се разгледа и усвои информација што се однесува на листа на акти и материјали коишто министерствата согласно закон се обврзани да ги објават на своите веб страни.

Во прилог можете да најдете табела со линкови до сите поединечни документи и информации:

1.Стратешки план на министерствата и другите органи на државната управа

www.vlada.mk/strateshkiplan

2.Буџет

www.vlada.mk/budzet

3.Усвоени извештаи за реализација на Буџетот

www.vlada.mk/izvestai_budzet

4.Ревизорски извештаи

www.vlada.mk/revizija

5.План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања

www.vlada.mk/nabavki

6.Правилник за внатрешна организација

www.vlada.mk/organizacija

7.Органограм за внатрешна организација

www.vlada.mk/organogram

8.Правилник за систематизација на работните места

www.vlada.mk/organizacija

9.Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон

http://www.msi.gov.mk/?q=node/61

10.Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на секое министерство

www.vlada.mk/zakoni-podzakonskiakti

11.Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање на реални акти, за оние министерства коишто ги издаваат

/

12.Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти

/

13.Листа на информации од јавен карактер

http://www.msi.gov.mk/?q=node/68

14.Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер.

www.vlada.mk/InfoJavenKarakter

15.Правилник за заштитено внатрешно пријавување

www.vlada.mk/ukazuvaci

16.Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

www.vlada.mk/ukazuvaci

17.Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон.

www.vlada.mk/kontakt

18.Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања

http://www.msi.gov.mk/?q=node/86

19.Листа на активни регистри што ги водат министерствата, во зависност од надлежноста

/

20.Биографии од Министерот, Заменик министерот и Државниот секретар

http://www.msi.gov.mk/?q=node/56 http://www.msi.gov.mk/?q=node/55

21.Најава на месечни настани или онлајн календар

http://www.msi.gov.mk/?q=calendar-node-field-data/month/2018-06